กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SALSACU) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 501/2 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (25 ที่นั่ง)