ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ Dr. des. นันทนา อนันต์โกศล

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นันทนา อนันต์โกศล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ในโอกาสสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ด้านวรรณคดีเยอรมัน สำเร็จด้วยดี
อาจารย์ Dr. des. นันทนา อนันต์โกศล จะกลับมาปฏิบัติงานในสาขาฯ ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้จะสอนในรายวิชา 2232008 (สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์), 2232022 (GER BEGINNERS II) และ 2232212 (UP INTER GER II)

ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจ FB สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในระบบอุดมศึกษาของเยอรมนี จะถือว่าจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (ที่เรียกในภาษาเยอรมันว่า Promotion) อย่างสมบูรณ์ เมื่อเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์แก่สาธารณชนแล้วเท่านั้น ในช่วงหลังจากสอบจนกว่าจะเผยแพร่งานนั้น ผู้ที่สอบผ่านจะสามารถใช้คำนำหน้าว่า Dr. des. (ย่อมาจาก Doktor designatus) ได้

ในภาพจะเห็นอาจารย์นันทนาใส่หมวกที่มีภาพคนอ่านหนังสืออยู่ นี่ก็เป็นธรรมเนียมของการสอบจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตคือ เพื่อน ๆ จะเตรียมหมวกที่เข้ากับงานที่ผู้สอบรายนั้น ๆ จบการศึกษา แล้วนำมาใส่เมื่อประกาศผลการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์แล้ว เปรียบเหมือนได้รับ Doktorhut (หมวกสำหรับสวมคู่กับชุดครุย) ซึ่งแสดงถึงการได้รับวุฒิการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต อนึ่งในประเทศเยอรมนีไม่มีธรรมเนียมการใส่ครุยและการเข้ารับปริญญาบัตรอย่างเป็นทางการแบบในประเทศไทยหรืออังกฤษ แต่จะฉลองกันในกลุ่มเพื่อนหรือญาติพี่น้อง หรือบางมหาวิทยาลัยอาจจะจัดงานฉลองให้แล้วแต่โอกาส