กิจกรรมวิชาการ,  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

งานแถลงข่าว “60 ปี วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว “60 ปี วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี

การนี้ พระธรรมรัตนากร อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนกล่าวเปิดงาน จากนั้น พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรมินท์ จารุวร รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และผู้แทนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมแถลงข่าว งาน 60 ปีวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการภาษาและวรรณคดีไทย การเทศน์มหาชาติ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการออกร้านต่าง ๆ