กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

กองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ทายาทผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
นำโดยคุณเรณู สุรวดี และคุณศุภมิตร สุดสัตย์ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
และคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เพื่อมอบเงินสมทบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดีประจำปี 2562 จำนวน 300,000 บาท
คณะอักษรศาสตร์ขอขอบคุณผู้บริจาคมา ณ ที่นี้