กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 (1)

งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดกิจกรรมวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อน้อมรำลึกและสดุดีพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตอธิบดีสงฆ์ผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ การจัดกิจกรรมในปีนี้นับเป็นปีที่ 60 นับแต่พุทธศักราช 2503 เป็นต้นมา

ในภาคเช้า เวลา 08.00 น. บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลาพงศาชำนาญกิจได้มีพิธีเปิดงาน มีพระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ในนามคณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน

เมื่อเสร็จพิธีเปิดงานแล้ว ได้มีกิจกรรมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีนี้กำหนดให้อ่านบทประพันธ์จากเรื่องสมุทรโฆษคำฉันท์ตอนปลาย ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จากนั้นในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาษาไทย กิจกรรมทั้งสองประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ที่ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม มีกิจกรรมการเสวนาวิชาการซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาเป็นวิทยากร ในภาคเช้าเป็นการเสวนาในหัวข้อ “เชตุพนพิมลศิลปสรรค์: ศิลปกรรมวัดพระเชตุพนฯ” ส่วนในภาคบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ “พนรัตนบาลีวรรณวินิจ: งานนิพนธ์บาลีสมเด็จพระพนรัตน”

อนึ่ง เมื่อเวลา 16.30 น. บริเวณเวทีหน้าพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล นิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขับเสภาและอ่านทำนองเสนาะจากพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส รวมทั้งอ่านบทประพันธ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ในหัวข้อ “60 ปีงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวพระนิพนธ์ที่นิสิตอ่านทำนองเสนาะด้วย