ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

รายละเอียดรายวิชาของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สามารถติดตามได้ที่ลิงก์ https://tinyurl.com/SpanishArtsChula 

และติดตามจากเพจ FB Spanish Section, Chulalongkorn University