ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  หนังสือใหม่

ขอแนะนำผลงานแปลของอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี

ขอแนะนำหนังสือวรรณกรรมเกาหลี ผลงานแปลของอาจารย์อิสริยา พาที อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือเล่มนี้รวมเรื่องสั้นจากนักเขียนเกาหลีร่วมสมัย 7 ท่านที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมเกาหลี Koreana