กิจกรรมนิสิต,  กิจกรรมวิชาการ

รางวัลชนะเลิศการประกวดบทประพันธ์รำลึกพระคุณครู เนื่องในพิธีไหว้ครู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

          เนื่องในโอกาสวันครู พุทธศักราช 2563 ขอนำบทประพันธ์เรื่อง “ศิษย์ยังต้องมีครูอยู่หรือไม่” ของนายภูริทัต หงษ์วิวัฒน์ นิสิตโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย ชั้นปีที่ 3 มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึกพระคุณครู (บทประพันธ์นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบทประพันธ์รำลึกพระคุณครู เนื่องในพิธีไหว้ครู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562)