กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

          กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ผู้สมัครกรุณาเตรียมข้อมูลเพื่อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม”

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) รุ่นที่ 21
2) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) รุ่นที่ 6

รับสมัคร: วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2563

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 1,000 บาท

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ)
1. ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ใช้ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ผู้สมัครสัญชาติอื่น ใช้ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport)
3. ไฟล์สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
4. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ไฟล์สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี (transcript) และสำเนาแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ใบปริญญา)
6. สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ใช้ไฟล์สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาเท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคต้น ปีการศึกษาปัจจุบัน
7. ไฟล์สำเนาแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
*ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท สายการแปล ต้องมีผลสอบ CU-TEP 80 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 79 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป อย่างใดอย่างหนึ่ง หากได้ผลสอบตามเกณฑ์แล้ว โปรดแนบไฟล์เอกสารมาด้วย

**ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท สายการล่าม ต้องมีผลสอบ CU-TEP 91 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 93 ขึ้นไป หรือ IELTS 7 ขึ้นไป อย่างใดอย่างหนึ่ง หากได้ผลสอบตามเกณฑ์แล้ว โปรดแนบไฟล์เอกสารมาด้วย

***ผู้ที่ยังไม่มีผลสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นคะแนนผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์การแปลและการล่ามฯ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ของหลักสูตรแล้ว แต่ไม่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้างต้น จะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร

8. ไฟล์หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร และหลักฐานที่ต้องใช้แนบประกอบการรับสมัคร ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~tran/th/index.php หรือทาง Facebook: Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation – CCTI

2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 1,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 152-421835-9 ชื่อบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์

3. แนบไฟล์รูปถ่าย หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ) และกรอกแบบฟอร์มใน google form ที่ http://wow.in.th/P0N4

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการรับสมัครไปยังอีเมล์ของท่าน (โปรดตรวจสอบในอีเมล์ขยะ หรือสแปมอีเมล์ ของท่านด้วย)

5. ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ในวันสอบข้อเขียน

*ทางคณะอักษรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกที่ได้ชําระแล้วนอกจากไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 713 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-4634 หรือ ccti_2010@hotmail.com