กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับอักษรศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

          สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับอักษรศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา รอบแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านจะสามารถเริ่มเข้าดูรายละเอียด และบันทึกแนบท้ายประกาศ (คุณสมบัติ, เกณฑ์การรับสมัคร, วันเวลาสถานที่สอบ ฯลฯ) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

ณ ที่นี้ ขอสรุปข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้

ป.โท รหัสหลักสูตร 2266 [มีคอร์สเวิร์ค และทำวิทยานิพนธ์]
ผู้สมัครต้องจบป.ตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า เช่น เปรียญธรรม 9 ประโยค ต้องหรือควรมีพื้นฐานภาษาบาลี-สันสกฤต หรือมีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลีและสันสกฤต หรือพุทธศาสน์ศึกษา หากไม่มีพื้นฐาน กรรมการบริหารหลักสูตรจะให้ลงทะเบียนรายวิชาระดับป.ตรีโดยไม่นับหน่วยกิต เพื่อปรับพื้นฐาน
*นอกจากหลักฐานการศึกษา ผู้สมัครต้องเขียนหัวข้อที่สนใจศึกษาวิจัยในระดับป.โท อย่างกว้าง โดยระบุที่มา วัตถุประสงค์ ปัญหาการวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาส่งในวันสอบ ความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ
คาดว่าจะรับ 10 คน

ป.เอก รหัสหลักสูตร 2268 [เข้าเรียนด้วยวุฒิป.ตรี มีคอร์สเวิร์ค และทำวิทยานิพนธ์]
ผู้สมัครต้องจบป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรือได้เปรียญธรรม 9 ประโยคเท่านั้น เกณฑ์อื่นคล้ายข้างต้น
*ผู้สมัครต้องเขียนแผนการศึกษาวิจัยที่จะทำในระดับป.เอก ค่อนข้างละเอียดรัดกุม โดยระบุที่มา วัตถุประสงค์ ปัญหาการวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาส่งในวันสอบ ความยาว 2 หน้ากระดาษขึ้นไป
** หากมีผลงาน เช่น ภาคนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การศึกษาอิสระ บทความ หรือ ผลงานวิชาการ/วิจัยแนบมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คาดว่าจะรับ 5 คน

ป.เอก รหัสหลักสูตร 2269 [เข้าเรียนด้วยวุฒิป.โท ไม่มีคอร์สเวิร์ค และทำวิทยานิพนธ์]ผู้สมัครต้องจบป.โท ในสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต หรือ พุทธศาสน์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 เกณฑ์อื่นๆ คล้ายหลักสูตรป.เอกข้างต้น !! แต่แผนการศึกษาวิจัยต้องละเอียด รัดกุม!!
*ผู้สมัครต้องแนบบทคัดย่อและผลวิทยานิพนธ์ในระดับป.โท ที่ตนสำเร็จการศึกษาด้วย
คาดว่าจะรับ 5 คน

ป.เอก รหัสหลักสูตร 2270 [เข้าเรียนด้วยวุฒิป.โท มีคอร์สเวิร์ค และทำวิทยานิพนธ์]เกณฑ์เหมือน รหัสหลักสูตร 2269
คาดว่าจะรับ 5 คน

!! ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรแต่ละประเภท อยู่ที่ระยะเวลาเรียน หน่วยกิตรายวิชาคอร์สเวิร์ค และ หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย !!

วันสอบ: 24 เมษายน 2563 สถานที่สอบ ห้อง 608 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์
เวลา 9.30-11.30 น. สอบวิชาบังคับร่วมสาย [ความรู้ทางภารตวิทยา] 50 คะแนน
เวลา 12.30-14.00 น. สอบวิชาเฉพาะแขนง ให้เลือกระหว่าง การอ่าน-แปลภาษาบาลีหรือสันสกฤต หรือ ประวัติและอารยธรรมพุทธศาสนา 50 คะแนน
เวลา 14-16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

หมายเหตุสำคัญ 1!! ผู้สมัครทุกคนต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือเทียบเท่า ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองเท่านั้น รายละเอียด เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษดูที่
www.grad.chula.ac.th

ผลการสอบภาษาอังกฤษ หากไม่ได้แนบในการสมัคร หรือ นำมาให้ในวันสอบ ให้ส่งได้ช้าที่สุดที่ภาควิชาภาษาตะวันออก ชั้น 10 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม (วันประกาศผลการคัดเลือก) หาหเกินกว่ากำหนด ไม่รับเข้าศึกษา เนื่องจากถือว่าขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ของการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อของบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุสำคัญ 2!! เรียนในวันและเวลาราชการเท่านั้น ไม่ใช่หลักสูตร เสาร์-อาทิตย์