ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมกราคม 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมกราคม 2563
ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

  • 1. 4 มกราคม 2563 เรื่อง “นิตยสาร “ไผ่หนาม” กับสังคมวิทยาของวรรณกรรมลาวสมัยใหม่” โดย อ.ดร.ชัยรัตน์ พลมุข
  • 2. 11 มกราคม 2563 เรื่อง “”สฤษฎิสรรค์ฉันทพฤติอันไพเราะ”: อิทธิพลของมหาเวสสันดรชาดกในพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” โดย อ.อัสนี พูลรักษ์
  • 3. 18 มกราคม 2563 เรื่อง “ประสบการณ์การสอนหลักภาษาไทย” โดย ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์
  • 4. 25 มกราคม 2563 เรื่อง “๖๐ ปี งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” โดย ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563