กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอระงับโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

** ประกาศ **
ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการณ์การแพร่เชื้อระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โครงการบริการวิชาการของคณะอักษรศาสตร์เป็นการเปิดให้บริการวิชาการแก่ผู้เรียนที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการทราบความเคลื่อนไหวหรือการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบุคคลอื่นๆ สามารถทำได้ยาก ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นในชั้นเรียนได้

ดังนั้น ในสภาวการณ์อันน่าเป็นกังวลและต้องได้รับการควบคุมเข้มงวดเป็นพิเศษนี้ ศูนย์บริการวิชาการตระหนักถึงความปลอดภัยของทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน จึงขอระงับการให้บริการวิชาการในชั้นเรียนแก่บุคคลภายนอกตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือกลับมาเป็นปกติ สำหรับชั้นเรียนที่สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ได้ จะเริ่มดำเนินการสอนต่อทางออนไลน์เมื่อพร้อม ส่วนชั้นเรียนที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้จะดำเนินการต่อหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ขอให้ผู้เรียนทุกท่านติดตามประกาศจากศูนย์บริการวิชาการต่อไป หากมีคำถามใด ๆ เพิ่มเติมโปรดติดต่อ 02 – 2184886 หรือaksornchula@chula.ac.th

ศูนย์บริการวิชาการขอขอบพระคุณในความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกท่านเพื่อให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย