กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Gandhāran Relics and Reliquaries: What they teach us about Buddhist History?”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ Khyentse Foundation ได้จัดการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Gandhāran Relics and Reliquaries: What they teach us about Buddhist History?”
โดย Professor Dr. Richard Salomon (University of Washington) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13-15.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรดา จิตรกร รองคณบดีได้มอบของที่ระลึกแก่ Professor Dr. Richard Salomon เพื่อแสดงความขอบคุณที่อาจารย์ได้แสดงปาฐกถาพิเศษและถ่ายทอดความรู้ในการเวิร์คช็อปเรื่อง “ภาษาและวรรณคดีคานธารี” ให้แก่คณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 และเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก และ การครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ในปัจจุบัน)

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ขอขอบพระคุณ Khyentse Foundation ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ และท่านผู้สนใจทุกท่าน ที่สนับสนุนกิจกรรมของสาขาวิชา