ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  หนังสือใหม่

หนังสือใหม่ของหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ในวาระ ๑๐๓ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอพระไตรปิฎกนานาชาติได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ ชื่อว่า

“เกียรติภูมิจุฬาฯ : ๔๐ ปีแรกแห่งการวางรากฐานอุดมศึกษาที่พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในแผ่นดิน”
เนื่องในวาระ ๑๐๓ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือนี้เป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสาขาวิชา คณะ สถาบัน และมหาวิทยาลัย ที่เจริญทั้งศาสตร์ (ความรู้แต่ละด้าน) และ ศิลป์ (คุณธรรมที่ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อสังคม) มีข้อมูลหายากจำนวนมาก อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เราได้รู้รากเหง้าความเป็นมาของเรา ความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิจะทำให้เรามีกำลังใจและกำลังสติปัญญาร่วมพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้เป็น “หลักเฉลิมพระนคร” เป็นหลักความรู้ หลักความคิด และหลักความประพฤติให้แก่สังคมไทยและสังคมโลกตราบตลอดไป

ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ทั้งที่ร้านและทางออนไลน์
http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786164074989