ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนเมษายน 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนเมษายน 2563

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

1. 4 เมษายน 2563 เรื่อง “การติดตามการชะล้างหน้าดินด้วยอากาศยานไร้คนขับ” โดย อ.ดร.เอกกมล วรรณเมธี
2. 11 เมษายน 2563 เรื่อง “ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น: กรณีศึกษาภาษาถิ่นอีสาน” โดย รศ.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
3. 18 เมษายน 2563 เรื่อง “เอกลักษณ์ของตลาดน้ำกับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์” โดย ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ
4. 25 เมษายน 2563 เรื่อง “ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอีกนานเท่าไหร่” โดย รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563