ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์
ภาพข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความอาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ เคยดำรงตำแหน่งบริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับคณะ อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาปรัชญา นอกจากนั้น ท่านยังเป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง และเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ราชบัณฑิตยสภา

งานเขียนทางด้านปรัชญาที่สำคัญ ได้แก่ ปรัชญาทั่วไป: มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต, จริยศาสตร์เบื้องต้น: มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม, ปรัชญาทรรศน์: พุทธปรัชญา

พิธีศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ ณ ศาลา ๘ วัดธาตุทอง มีกำหนดการดังนี้

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. รดน้ำศพ
๑๗.๐๐ น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม มีกำหนด ๓ คืน วันที่ ๓ วันที่ ๕ และวันที่ ๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. (งดพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม วันที่ ๔ และวันที่ ๖ พฤษภาคม)

สวดพระอภิธรรม ๔ คืน วันที่ ๘-๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะอักษรศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพวันที่ ๘ พฤษภาคม

ส่วนวันพระราชทานเพลิงศพจะกำหนดภายหลัง