กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชา

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่ภาควิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนเนื้อหาออนไลน์กับการฝึกวิเคราะห์และอภิปรายในห้องเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย)

ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมเรียนสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/LingCU2020 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/ling/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ linguistics@chula.ac.th
ดูตารางสอนได้ที่ https://www.facebook.com/1461679257447910/posts/2680605435555280/?d=n