กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

“สาธิต หมายเลข 60” นิทรรศการนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย พร้อมเปิดให้เข้าชมที่กรุงเทพฯ 10 ก.ค. นี้!

“สาธิต หมายเลข 60” นิทรรศการนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย พร้อมเปิดให้เข้าชมที่กรุงเทพฯ 10 ก.ค. นี้!

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานนิทรรศการ ‘สาธิต หมายเลข 60’ และศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง หัวหน้าโครงการ เทศกาลชีวิตกับการแสดงกล่าวรายงานโครงการ และรองอธิการบดี ด้านวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ กล่าวต้อนรับ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาหลังการแสดงสาธิต โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ เช่น ดร.สุรัตน์ จงดา สำนักงานบัณฑิตพัฒนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย, รศ. ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์คณบดีคณะอักษรศาสตร์, รศ. ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา, รศ.ดร. ปริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์.
ร่วมด้วยอาจารย์อาวุโสอีกสองท่าน ได้แก่ ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ ร่วมแสดงความคิดเห็น

“หมายเลข 60” เป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างชื่อที่ช่วยยืนยันถึงความไร้กาลเวลาของนาฏศิลป์ไทยของศิลปินเจ้า ของรางวัลศิลปาธร ‘พิเชษฐ กลั่นชื่น’ กับนิทรรศการที่พานาฏศิลป์ไทยเข้ามาสู่โลกร่วมสมัยอย่าง ‘สาธิต หมายเลข 60’ เกิดจากการถอดชุดองค์ความรู้จากท่ารำแม่บทใหญ่ 59 ท่า และแสดงออกมาในรูปของ ไดอะแกรมที่มีองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ นิทรรศการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาพวาดไดอะแกรม ถอดชุดองค์ความรู้จากท่ารำแม่บทใหญ่ควบคู่กับภาพท่ารำ 59 ท่าแบบดั้งเดิมและบันทึกการแสดงการสาธิต องค์ความรู้ “หมายเลข 60”

นิทรรศการ ‘สาธิต หมายเลข 60’ จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวลา 9.30 – 16.30 น. ทุกวันทำการ ของมหาวิทยาลัย ไม่มีค่าใช้จ่าย (*จำกัดผู้เข้าชมสูงสุด 25 ท่านในพื้นที่)

ภาพ: งานเปิดนิทรรศการ “สาธิต หมายเลข 60” ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล
ถ่ายภาพ: ธีรพันธ์ เงาจีนานันท์