เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี (ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), 2508
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ (ราชบัณฑิต)
อักษรศาสตรบัณฑิต, 2505
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
อักษรศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ, ประวัติศาสตร์), 2511
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อังกฤษ), 2517

“เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญที่พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา โดยแสดงให้เป็นที่ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ”

– อ้างอิง https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/การขอพระราชทานเหรียญ/