ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (อบ. 38)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (อบ. 38) เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง สำนักศิลปกรรม