กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

งานเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19”

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19” ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

หัวข้อการเสวนาและวิทยากรมีดังนี้
• “พลวัตของภาษาในโลกวรรณกรรมไทยยุคโควิด-19” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
• “พันธกิจและบทบาทของภาษาไทยในวิกฤติโควิด-19” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
• “ผัสสะของภาษาในเพลงและสื่อร่วมสมัยยุคโควิด-19” วิทยากร อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข

ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป

การเสวนาจัดในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/eSBDCRKggJ7aahyr9