ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนกรกฎาคม 2563

  • สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพยา จินตโกวิท เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส่วนงาน รอบปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 73 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย – เยอรมัน
  • โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา เชิญอาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการและให้เสียงบรรยายในการจัดทำวีดิทัศน์โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 17.00 น.
  • สมาคมดนตรีคริสตจักรเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ เป็นวิทยากรร่วมงานเสวนา หัวข้อ “The Future of Church Music in Thailand: มองอนาคตของดนตรีคริสจักรในประเทศไทย” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผ่านทาง Facebook Group : CMA online 2020
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาไทย) เชิญรองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตรการจัด การทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์