ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม หัวข้อ “ภาษาไทยมาจากไหน” เนื่องในโอกาสงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563

รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์) ร่วมสนทนากับ ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล (ภาควิชาภาษาไทย) และ ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว (สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก) ในหัวข้อ “ภาษาไทยมาจากไหน” เนื่องในโอกาสงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3220293147993281