ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

ศิษย์เก่าหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสิทธิการแสดงออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์

ในฐานะที่เป็นอาสาสมัครที่องค์การสหประชาชาติ April Cummings ศิษย์เก่าหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หรือที่รู้จักกันในชื่อหลักสูตร BALAC ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสิทธิการแสดงออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์

https://www.facebook.com/watch/?v=316781496189452