กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics)

วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics) เพื่อการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 และทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทภาควิชาภาษาไทย

โดย รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล มหาบัณฑิตภาควิชาภาษาไทย และ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ไทยวิทรรศน์” และอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ แหล่งเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางภาษา วรรณคดี และคติชนของสังคมไทยในบริบทสังคมโลก

อ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ได้ที่ shorturl.at/aflJ8

https://www.facebook.com/watch/?v=293405221740395