กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประชุมการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ปี 2564

#TISE2021 #6thTISE
หากหมายเลข 6 คือดาวศิลปะวิทยาการ ตามศาสตร์แห่งตัวเลข
การประชุมการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ปี 2564 ก็คือกิจกรรมสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายของบรรดาผู้สอนศิลปะวิทยาการแห่งสารสนเทศ ไม่ว่าจะสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา และอื่น ๆ

หัวข้อในการประชุมครั้งที่ 6 กำหนดเอาไว้ว่า “โอกาสและความท้าทายในการจัดการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”
The 6th National Conference on Thai Information Science Education
Topic: Opportunities & Challenges in Library and Information Science Education
เราจะจัดการประชุม TISE แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2564
เราไม่ได้เชิญท่านมาฟัง ฟัง แล้วก็ฟัง แต่เราอยากเรียนเชิญผู้สอนทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ หน้ากลางเก่ากลางใหม่ ไม่จำกัด มาแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านสารสนเทศร่วมกันทั้งในรูปแบบของ …
1) การนำเสนอปากเปล่า
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
3) การนำเสนอผลงานของนิสิต/นักศึกษา

โปรดติดตามรายละเอียดของการส่งข้อเสนอทั้ง 3 รูปแบบในการประชุม TISE 2021 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของภาควิชาฯ ครับ