ภาพข่าวกิจกรรม

คณะอักษรศาสตร์เตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะอักษรศาสตร์และฝ่ายจัดการอาคาร อาคารมหาจักรีสิรินธร เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยจัดห้องเรียนตามข้อปฏิบัติเรื่องระยะห่างระหว่างบุคคลในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์ ทำความสะอาดห้องเรียน ติดป้ายตารางสอน ป้ายติดต่อประสานงาน และป้ายจำนวนที่นั่งต่อห้องเรียน รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 ได้ติดป้ายเว้นระยะห่างและป้ายห้ามนั่งสำหรับที่นั่งบางแถว นอกจากนี้ จัดเตรียมพื้นที่ให้บริการแบบ Physical Distancing เพิ่มเติม เพื่อรองรับนิสิตที่ต้องการเข้าถึงการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ทั้งในพื้นที่อาคารมหาจักรีสิรินธรและอาคารบรมราชกุมารี ดังนี้

  • บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารมหาจักรีสิรินธร จัดโต๊ะและเก้าอี้จำนวน 100 ที่นั่ง มีปลั๊กไฟอำนวยความสะดวกนิสิตที่ใช้งานอุปกรณ์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมทั้งติดป้ายเว้นระยะห่างตามโต๊ะ
  • ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์สโมสร จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะให้บริการ
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบรมราชกุรี ติดตั้งฉากกั้นจำนวน 75 อัน เพื่อสุขอนามัยในการเข้ารับบริการ

ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตร์ขอให้นิสิตที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะ ใช้งานอุปกรณ์หูฟังส่วนตัวเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขอนามัย และขอความร่วมมือปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย

Photo-20-8-2563-BE-06-43-34-1