ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนสิงหาคม 2563

  • คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม เป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ เป็นผู้พิจารณาออกแบบทดสอบพร้อมตรวจ ในหัวข้อ “เราเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์” สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์การแพทย์ (History of Medicine) นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 192 คน
  • สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร และอาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของใช้” รอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักราชบัณฑิตยสภา และรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และหลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะกับหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทยเชิญ รศ.ดร.จารุณี หงส์จารุ ประพันธ์เพลงให้กับรายการแข่งขันซูเปอร์จิ๋ว เจาะโลกพระคัมภีร์ ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563