ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

คณบดีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะอักษรศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานโยบายด้านการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการองค์ความรู้มนุษยศาสตร์ของประเทศ

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ คณะอักษรศาสตร์และ สอวช. จะร่วมมือพัฒนานโยบายและออกแบบกลไกการขับเคลื่อนนโยบายด้านมนุษยศาสตร์ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ