ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ “วิชชาแห่งบูรพา: พระศรีอารยเมตไตรย-พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ “วิชชาแห่งบูรพา: พระศรีอารยเมตไตรย-พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ” ในหัวข้อการเสวนาเรื่อง “พระศรีอารยเมตไตรย-พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ: จากต่างแดนสู่สุวรรณภูมิ” ร่วมกับ ดร. อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร และคุณเดชา สุดสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ดำเนินการเสวนา โดย คุณศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เวลา 13.00 – 16.00 น. วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร