กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง “ใช้ภาษาที่สองให้เหมือนเจ้าของภาษาได้หรือไม่: ความสอดคล้องทางไวยากรณ์ของพจน์ในผู้พูดภาษาไทยที่เรียนอังกฤษ”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และผู้สนใจด้านภาษาศาสตร์จิตวิทยาและการรับภาษาที่สองเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง “ใช้ภาษาที่สองให้เหมือนเจ้าของภาษาได้หรือไม่: ความสอดคล้องทางไวยากรณ์ของพจน์ในผู้พูดภาษาไทยที่เรียนอังกฤษ (Is native-like behavior possible?: A case of English number agreement acquisition by Thai leaners)” โดย อ. ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร (ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.30-14.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://cutt.ly/lfGdyQW