กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 20 “คัมภีร์กถาวัตถุ : นานาทรรศนะว่าด้วยพระพุทธเจ้า”

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 20 “คัมภีร์กถาวัตถุ : นานาทรรศนะว่าด้วยพระพุทธเจ้า”

บรรยายโดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
เวลา 12.00 – 13.00 น.
ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com