| ประวัติความเป็นมา | ทุนของภาควิชา |

ปรัชญา และปณิธาน
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นผู้นำในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับ ให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และสารนิเทศศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพสารนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และสารนิเทศศึกษา
 3. เผยแพร่ความรู้สู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. เป็นผู้นำในวงวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และสารนิเทศศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และสารนิเทศศึกษา ส่งเสริมให้มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) และสามารถแก้ปัญหาในงานสารนิเทศ ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสารนิเทศและคำนึงถึงสังคมโดยรวม
 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและเป็นสากล
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานต่าง ๆ
 4. ให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพสู่สังคม
 5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และสมาคมวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และผู้นำในวงวิชาชีพสารนิเทศ