อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี 2566

อ่านต่อ

อักษรสื่อชีวิต

ประกาศผลการตัดสินการประกวดต้นฉบับงานเขียน โครงการอักษรสื่อชีวิต ปี ๒๕๖๖

ประกาศสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดต้นฉบับงานเขียน
โครงการอักษรสื่อชีวิต ปี ๒๕๖๖

ตามที่สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์ผีเสื้อปีกบาง ได้ดำเนินโครงการ”อักษรสื่อชีวิต” จัดประกวดต้นฉบับคนพิการเขียน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้กำหนดรับต้นฉบับเฉพาะของกลุ่มผู้พิการทางการเห็น มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน ๖๕ ผลงาน แบ่งเป็น ประเภท ก. เด็กและเยาวชน ( ผู้เขียนอายุต่ำกว่า ๒๕ ปี ) ส่งผลงานจำนวน ๒๘ คน ๓๒ ผลงาน และประเภท ข. ผู้ใหญ่ ( ผู้เขียนอายุ ๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ) ส่งผลงานจำนวน ๒๙ คน ๓๕ ผลงาน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการโครงการอักษรสื่อชีวิต ได้ตัดสินผลงานต้นฉบับงานเขียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผลงานผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภท ก. เด็กและเยาวชน ( อายุต่ำกว่า ๒๕ ปี )

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
ผลงานเรื่อง “จดหมายจากแมวจอห์น ” โดย Warali

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท ได้แก่
ผลงานเรื่อง “หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าฉัน” โดย Rose Princess

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่
ผลงานเรื่อง “วันหนึ่งเมื่อฉันตาบอด” โดย นายพสิษฐ์ บุญธรรม

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
ผลงานเรื่อง “ปิดตาของคุณแล้วเปิดใจกับโลกของฉัน” โดย Winter flower

ประเภท ข. ผู้ใหญ่ ( อายุ ๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป )

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
ผลงานเรื่อง “มุมที่ใช้ใจมอง” โดย รินศรัทธา กาญจนวตี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท ได้แก่
ผลงานเรื่อง “กาลครั้งหนึ่ง...ที่สูญเสีย” โดย นางสาวณัฏฐ์ธมน ธนไตรสิทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่
ผลงานเรื่อง “ทางหนึ่งซึ่งเห็น” โดย ชัย ชัยมี

รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่

  1. ผลงานเรื่อง “เพราะหนึ่งลมหายใจ ไม่ว่าอะไรๆ ฉันจึงเห็น...” โดย นางสาวน้ำฝน บัวหิรัญ
  2. ผลงานเรื่อง “โลกที่ฉันเห็น” โดย นายบัณฑิตย์ สิทธิคุณ<\li>
  3. ผลงานเรื่อง “จับใจวาดลวดลายชีวิต” โดย นางอารยา นันตยุ

ทั้งนี้ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯร่วมกับคณะกรรมการ ฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลอักษรสื่อชีวิต ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๓๐๓ - ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

( นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ )

นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิก
PDF | WORD | สมัครออนไลน์
แบบเสนอชื่อ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น
PDF | WORD
เกณฑ์การพิจารณา
แบบสอบถามข้อมูลสมาชิก
PDF | WORD

สังคมอักษรศาสตร์

ข้อเขียนของ สมพล ชัยสิริโรจน์
จากกลุ่ม "รวมพลคนอักษร"
ทูตอักษร
ศ. ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (อบ.45)
แม่ลูกผูกพัน
สาวอักษรฯ ผู้กล้าท้าทายงานวิศวะ
นักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรง
“จากอักษรศาสตรบัณฑิต สู่ผู้หญิงเก่งแห่งแวดวงราชการ”
สัมภาษณ์ สมรักษ์ ณรงค์วิชัย
หัวหน้าคณะผู้บริหารสายการผลิตรายการ BEC WORLD
อ่านต่อ

อักษรฯ รู้รอบ

ภูมิบุพเพ