อักษรสื่อชีวิต

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญคนพิการทางการเห็นส่งผลงานเขียนเข้าร่วมประกวดต้นฉบับงานเขียนในโครงการ “อักษรสื่อชีวิต” ชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

หัวข้อและขอบเขต
“โลกที่ฉันเห็น”
เน้นการสะท้อนชีวิต ความคิด หรืออิงประสบการณ์จริงของคนพิการทางการเห็น

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
คนพิการทางการเห็นที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่จำกัดอายุ

ข้อกำหนดสำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. เป็นงานเขียนทุกประเภทที่มีคนพิการทางการเห็นเป็นผู้เขียนเพียงคนเดียว และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการดำเนินเรื่อง
2. มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร Cordia New ขนาด 16 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.0
3. ผู้เขียนส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน โดยตั้งชื่อแต่ละผลงานเองภายใต้หัวข้อและขอบเขตที่กำหนด
4. ผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ส่งประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการประกาศผลการตัดสิน ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นการคัดลอก ดัดแปลง หรือแปลผลงานผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดและต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
5. ผลงานที่ส่งประกวดไม่เคยได้รับรางวัลหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณารางวัลอื่น ๆ

ประเภทการประกวด
ประเภท ก. เด็กและเยาวชน (ผู้เขียนอายุต่ำกว่า 25 ปี)
ประเภท ข. ผู้ใหญ่ (ผู้เขียนอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. ความเหมาะสมและความน่าสนใจของชื่อเรื่อง
2. เนื้อหาสะท้อนชีวิต ความคิด หรืออิงประสบการณ์จริงของคนพิการทางการเห็น
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ศิลปะการเล่าเรื่อง
5. การใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสมกับเรื่อง

รางวัล
ประเภท ก. เด็กและเยาวชน
1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
4) รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

ประเภท ข. ผู้ใหญ่
1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
4) รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

รับสมัครและรับผลงานเขียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลการตัดสินในเดือนตุลาคม 2566
จัดพิธีมอบรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2566
(ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลประกอบการสมัครออนไลน์
อัพโหลดภาพถ่ายบัตรประจำตัวคนพิการ และไฟล์ต้นฉบับงานเขียนได้ที่
https://forms.gle/W7SAjuWrgL2MqiFi9

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและประกาศเรื่อง เกณฑ์การประกวดต้นฉบับงานเขียนโดยคนพิการได้ ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ writeforlife2023@gmail.com

โทร. 09 4935 6491

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี 2564

อ่านต่อ

มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิก
PDF | WORD | สมัครออนไลน์
แบบเสนอชื่อ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น
PDF | WORD
เกณฑ์การพิจารณา
แบบสอบถามข้อมูลสมาชิก
PDF | WORD

สังคมอักษรศาสตร์

ข้อเขียนของ สมพล ชัยสิริโรจน์
จากกลุ่ม "รวมพลคนอักษร"
ทูตอักษร
ศ. ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (อบ.45)
แม่ลูกผูกพัน
สาวอักษรฯ ผู้กล้าท้าทายงานวิศวะ
นักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรง
“จากอักษรศาสตรบัณฑิต สู่ผู้หญิงเก่งแห่งแวดวงราชการ”
สัมภาษณ์ สมรักษ์ ณรงค์วิชัย
หัวหน้าคณะผู้บริหารสายการผลิตรายการ BEC WORLD
อ่านต่อ

อักษรฯ รู้รอบ

ภูมิบุพเพ