อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
Bachelor of Arts in Information Studies

ปีที่ปรับปรุงหลักสูตร 2566

จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา 66  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เปิดสอนวิชาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา แบบวิชาเอก-โท สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็นวิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะดังนี้

 1. วิชาเอก 48  หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพื้นฐาน (วิชาบังคับ) 18  หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ (วิชาเลือก) 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ (วิชาเลือก) 18 หน่วยกิต
 2. วิชาโท 18 หน่วยกิต
  • นิสิตเอกสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาที่เลือกเรียนแบบวิชาเอก – โท ต้องเลือกเรียน วิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือนอกคณะ ยกเว้นสาขาวิชาโทมนุษยศาสตร์ดิจิทัล และสาขาวิชาโทบรรณาธิการศึกษาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 3. วิชาโท    สำหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ       18  หน่วยกิต

รายวิชา

วิชาเอก 48 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐาน (วิชาบังคับ) 18 หน่วยกิต

2206212       ภูมิทัศน์สารสนเทศ
Information Landscapes
3 (3-0-6)

2206216*       ผู้ใช้และบริการสารสนเทศ
Information Users and Services
3 (3-0-6)

2206228*       พื้นฐานการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ
Introduction to Data and Information Curation
3 (3-0-6)

2206261*        หลักการจัดการสำหรับมนุษยศาสตร์
Principles of Management for the Humanities
3 (3-0-6)
(เนื่องจากเป็นรายวิชาบังคับของวิชาเอก นิสิตเอกสารสนเทศศึกษาไม่สามารถเลือกรายวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ได้)

2206333*       การออกแบบระบบสำหรับงานสารสนเทศ
System Design for Information Work
3 (3-0-6)

2206493*       โครงงานบูรณาการความรู้ด้านสารสนเทศศึกษา
Capstone Project in Information Studies
3 (1-6-2)

กลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ (วิชาเลือก) 12 หน่วยกิต

2205317       การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักภูมิศาสตร์ 1
Computer Programming for Geographers I
3 (3-0-6)

2206214      สังคมสารสนเทศ
Information Society
3 (3-0-6)

2206249      การคิดเชิงระบบสำหรับประเด็นทางมนุษยศาสตร์
Systematic Thinking for Issues in Humanities
3 (3-0-6)

2206283     ระบบค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval System
3 (3-0-6)

2206289     การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในงานสารสนเทศ
Data Communications and Networking in Information Work
3 (3-0-6)

2206290     พื้นฐานมนุษยศาสตร์ดิจิทัล
Introduction to Digital Humanities
3 (3-0-6)

2206356*      การจัดการและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
Library Collection Management and Organization
3 (3-0-6)

2206386      การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในงานสารสนเทศ
User Interface Design in Information Work
3 (3-0-6)

2206415      การตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรสารสนเทศ
Marketing and Public Relations for Information Organizations
3 (3-0-6)

2206484       การประมวลสารสนเทศสำเร็จรูป
Information Repackaging
3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ (วิชาเลือก) 18 หน่วยกิต

2206285        การแปลงทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล
Digitization of Information Resources
3 (3-0-6)

2206313     การสอนการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Instructions
3 (3-0-6)

2206315      ธุรกิจการพิมพ์สมัยใหม่
The Modern Publishing Trade
3 (2-2-5)

2206352      วิชาชีพบรรณาธิการ
Editorial Profession
3 (3-0-6)

2206353     เสวนาบรรณาธิการ
Editorial Discussion
3 (3-0-6)

2206358      แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information Sources
3 (3-0-6)

2206366    สถิติเพื่อการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์
Statistics for Humanities Research
3 (3-0-6)

2206375      การจัดการจดหมายเหตุ
Archives Management
3 (3-0-6)

2206376      การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
Cultural Heritage Information Management
3 (3-0-6)

2206379*      การจัดการเอกสารในสำนักงาน
Office Records Management
3 (3-0-6)

2206385     การจัดการฐานข้อมูลสำหรับมนุษยศาสตร์
Database Management for the Humanities
3 (3-0-6)

2206437        การจัดการความรู้ในองค์กร
Knowledge Management in Organizations
3 (3-0-6)

2206439      การจัดการข้อมูลวิจัย
Research Data Management
3 (3-0-6)

2206442      เครื่องมือสำหรับมนุษยศาสตร์ดิจิทัล
Tools for Digital Humanities
3 (3-0-6)

2206489        การศึกษาอิสระ
Independent Study
3 (1-6-2)

นอกเหนือจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเชี่ยวชาญที่ภาควิชาฯ กำหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากจำนวน 15 รายวิชาข้างต้น นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในคณะ และนอกคณะอักษรศาสตร์ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

วิชาโท 18 หน่วยกิต

นิสิตเอกสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาที่เลือกเรียนแบบวิชาเอก – โท ต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือนอกคณะ

วิชาโท สำหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ (วิชาเลือก) 
18  หน่วยกิต

2206212        ภูมิทัศน์สารสนเทศ
Information Landscapes
3 (3-0-6)

2206214       สังคมสารสนเทศ
Information Society
3 (3-0-6)

2206216*       ผู้ใช้และบริการสารสนเทศ
Information Users and Services
3 (3-0-6)

2206228*    พื้นฐานการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ
Introduction to Data and Information Curation
3 (3-0-6)

2206249   การคิดเชิงระบบสำหรับประเด็นทางมนุษยศาสตร์
Systematic Thinking for Issues in Humanities
3 (3-0-6)

2206283   ระบบค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval System
3 (3-0-6)

2206285  การแปลงทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล
Digitization of Information Resources
3 (3-0-6)

2206289 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในงานสารสนเทศ
Data Communications and Networking in Information Work
3 (3-0-6)

2206290 พื้นฐานมนุษยศาสตร์ดิจิทัล
Introduction to Digital Humanities
3 (3-0-6)

2206313 การสอนการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Instructions
3 (3-0-6)

2206315 ธุรกิจการพิมพ์สมัยใหม่
The Modern Publishing Trade
3 (2-2-5)

2206333* การออกแบบระบบสำหรับงานสารสนเทศ
System Design for Information Work
3 (3-0-6)

2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ
Editorial Profession
3 (3-0-6)

2206353 เสวนาบรรณาธิการ
Editorial Discussion
3 (3-0-6)

2206356* การจัดการและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
Library Collection Management and Organization
3 (3-0-6)

2206358 แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information Sources
3 (3-0-6)

2206366 สถิติเพื่อการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์
Statistics for Humanities Research
3 (3-0-6)

2206375 การจัดการจดหมายเหตุ
Archives Management
3 (3-0-6)

2206376 การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
Cultural Heritage Information Management
3 (3-0-6)

2206379* การจัดการเอกสารในสำนักงาน
Office Records Management
3 (3-0-6)

2206385 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับมนุษยศาสตร์ 
Database Management for the Humanities
3 (3-0-6)

2206386 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในงานสารสนเทศ 
User Interface Design in Information Work
3 (3-0-6)

2206415 การตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรสารสนเทศ 
Marketing and Public Relations for Information Organizations
3 (3-0-6)

2206437 การจัดการความรู้ในองค์กร 
Knowledge Management in Organizations
3 (3-0-6)

2206439 การจัดการข้อมูลวิจัย 
Research Data Management
3 (3-0-6)

2206442 เครื่องมือสำหรับมนุษยศาสตร์ดิจิทัล 
Tools for Digital Humanities
3 (3-0-6)

2206484 การประมวลสารสนเทศสำเร็จรูป 
Information Repackaging
3 (3-0-6)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-218-4817