หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณรู้จักกับวิชาเอกสารสนเทศศึกษา ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 แบบเจาะลึก ไม่ใช่แค่รู้ว่าเรียนวิชาอะไรบ้าง แต่วิชาเหล่านี้เรียนเกี่ยวกับอะไร เรียนไปทำไม เรียนแล้วจะช่วยเพิ่มทักษะ หรือความรู้ด้านใด และจะสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพใดได้บ้าง

ebookinfostudies2021

ดาวน์โหลดหนังสือฉบับ PDF

ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์. (2564). หลักสูตรสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. https://www.arts.chula.ac.th/libsci/wp-content/uploads/2021/05/ebookinfostudies2021.pdf

ลิขสิทธิ์ (c) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564