การประกวดและแข่งขันความสามารถด้านภาษาและวรรณคดีไทย

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกับชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประกวดและแข่งขันความสามารถด้านภาษาและวรรณคดีไทย และงานพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กิจกรรมการประกวดแข่งขันในปีนี้ประกอบด้วย

  • การประกวดอ่านออกเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • การประกวดการแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่มารูปภาพ: เพจวัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ