ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

หลักสูตรปริญญาตรี-โทต่อเนื่อง ภาควิชาภาษาศาสตร์

     ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับนิสิตในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาใดก็ได้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องปริญญาตรี-โท สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 5 ปี

ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2iFagyP

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ sujinat.j@chula.ac.th