งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ โถงชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีคณบดีคณะอักษรศาสตร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย มีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมพิธี การนี้ ชมรมภาษาไทย ชมรมดนตรีไทย ชมรมนาฏศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ และนิสิตในรายวิชาพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดการแสดงต่างๆ ถวาย ได้แก่ การอ่านบทราชสดุดี การแสดงระบำพรหมาสตร์ การบรรเลงวงเครื่องสายผสมเปียโน เพลงต้อยตริ่ง การขับร้องเพลงที่มาจากพระราชนิพนธ์ และการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่องเวนิสวานิช