ภาพข่าวกิจกรรม

ทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2562

ภาควิชาภาษาไทย ขอขอบพระคุณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่กรุณามอบทุนการศึกษา “ทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” เนื่องในโอกาสวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2562 แก่นิสิตภาควิชาภาษาไทย จำนวน 7 คน ได้แก่

ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน
1. นางสาวจุฬารัตน์ กุหลาบ ​นิสิตชั้นปี 3
2. นางสาวชุติภา สุวิมล​​ ​นิสิต​ชั้นปีที่ 3 ​
3. นางสาวกัญญาณัฐ ปริ่มผล​​ นิสิต​ชั้นปีที่ 4 ​
4. นายณัฐกฤช ตะเภาน้อย​ นิสิต​ชั้นปีที่
4

ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ​
1. นายศราวุธ นุกูลกิจ​​​ นิสิตชั้นปีที่ 1 ​
2. นางสาวรัตนาวดี สวยบำรุง นิสิต​ชั้นปีที่ 2

ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ​
นายดนัย พลอยพลาย​​ นิสิต​ชั้นปีที่ 3

ทั้งนี้นิสิตได้เข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวจากนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563