ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้เสนอบทความเรื่อง “The Śrāvastī Miracle: Some Relationships between Narrative and Visual Representations in Southeast Asia”

          อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้เสนอบทความเรื่อง “The Śrāvastī Miracle: Some Relationships between Narrative and Visual Representations in Southeast Asia” ในงานประชุม Interreligious Relations in Early Southeast Asia: Encountering Buddhists, Brahmins and Indigenous Religions จัดโดย Centrum für Religionswissenschaftliche Studien (CERES) Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung der Ruhr-Universität Bochum ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ งานดังกล่าวมีนักวิชาการระดับนานาชาติทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียอาคเนย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเอเชียอาคเนย์ต่อไป