กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

“ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “”Gandhāran Relics and Reliquaries: What they teach us about Buddhist History?”””

          สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ และ Khyentse Foundation ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

“Gandhāran Relics and Reliquaries: What they teach us about Buddhist History?”

วิทยากร: Professor Dr. Richard Salomon (University of Washington)

ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13-15.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 และเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก และ การครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ในปัจจุบัน)

ท่านผู้สนใจโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าที่ ลิงก์ลงทะเบียน เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Gandhāran Relics and Reliquaries:
What they teach us about Buddhist History?”

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Gandhāran Relics and Reliquaries: What they teach us about Buddhist history” 14 กุมภาพันธ์ 2563

https://forms.gle/kDy4oD2RQHLajSkm8

ขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ