ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนกุมภาพันธ์ 2563

  • อ.ดร.ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษารัสเซีย ในงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษารัสเซียครั้งที่ 2 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
  • รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอนทางไกล) เข้าร่วมโครงการสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 2008505 ทฤษฎีและปฏิบัติการด้านการจัดการทางวัฒนธรรม 1 และรายวิชา 2008508 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายวิชา “สถานการณ์ทั่วไปของยุโรป” หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 53 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 – 15.30 ณ ห้องเรียนข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ อาคาร 204 ชั้น 3 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา กทบ524 การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในกระแสโลกาภิวัฒน์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชิญจากกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อความรู้พื้นฐานและการแปล “อิทธิพลของภาษาอังกฤษในบทแปลภาษาไทย” ให้แก่กำลังพลของกองทัพไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  • อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ไปเข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างอินเดีย – ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อเรื่อง “India – Thailand Moving Forward ” (The 14 th ICSSR – NRCT Joint Seminar on India – Thailand Moving Forward) ในระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมืองพาราณสี รัฐอุตตร ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย