ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

มาตรการตรวจคัดกรอง COVID19 ของคณะอักษรศาสตร์

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 คณะอักษรศาสตร์ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อกำกับและควบคุมการแพร่ของเชื้อโรค มาตรการหนึ่งคือการจัดให้มีการคัดกรองนิสิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องก่อนขึ้นอาคารที่มีการจัดสอบ รวมถึงการจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์และรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรล้างมือก่อนเข้าห้องสอบ ให้ผู้ดูแลอาคารเช็ดทำความสะอาดจุดที่มีความเสี่ยงที่เชื้อจะแพร่กระจาย เช่น ปุ่มลิฟต์ สวิตช์ไฟ มือจับประตู และราวบันได เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสุขภาวะของประชาคมอักษรศาสตร์โดยรวม