ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนพฤษภาคม 2563

  • อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคิรทรวิโรฒ เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุวิถีพุทธอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงราย”
  • อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัยเรื่อง “ความรอบรู้ทางสุขภาพ: ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตในพระสงฆ์”
  • อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัยและให้ความเห็นในการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรมออนไลน์ร่วมกับคณะผู้วิจัย เรื่อง “โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสร้างสุขภาวะวิถีพุทธเพื่อป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย” ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 16.30 น.