ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนมิถุนายน 2563

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัตถกาญจน์ อารีศิลป ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สื่อสารงานวิจัยอย่างไรให้ Touch ใจคนออนไลน์” ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยเป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom