กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการเปิดงานนิทรรศการ “สาธิต หมายเลข 60” (No.60: Exhibition | Demonstration)

ภาพกิจกรรมการเปิดงานนิทรรศการ “สาธิต หมายเลข 60” (No.60: Exhibition | Demonstration) โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น ที่ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล จัดโดยภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับโครงการ เพาะ-กล้า-ศิลปะร่วมสมัย ซึ่งมีศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และสํานักบริหาาวิจัย คลัสเตอร์ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

#dramachula #dramaartschula #newnormalintheatre