ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่อาจารย์อาวุโสภาควิชาภาษาไทย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่อาจารย์อาวุโสภาควิชาภาษาไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ได้รับการยกย่องจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา ได้รับการยกย่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย