ภาพข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะอักษรศาสตร์ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมินการดำเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยผลการตรวจ คือ 4.67 และเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพในแต่ละด้านส่วนใหญ่ได้รับผลการตรวจประเมินการดำเนินงานในระดับ “ดีมาก” ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ