ปัจจุบันภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสารนิเทศศึกษา

การรับเข้าศึกษา: เมื่อนิสิตสอบเข้าศึกษาได้ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต นิสิตจะต้องทำการเลือกวิชาเอกในปีที่ 2 และเริ่มเรียนวิชาเอกในภาคต้น

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการบริหารจัดการแบบต่อเนื่อง นิสิตที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถเลือกสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้

การรับเข้าศึกษา: รับเฉพาะภาคต้นเท่านั้น
ประเภทของหลักสูตร: ปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-4817 โทรสาร 02-218-4818 อีเมล์ libsci@chula.ac.th